Advokatene Lars R. Berg og Geir Myhrvold tilbyr advokatbistand innenfor de fleste saksområder. Kontorfelleskapet, som har beliggenhet i Sarpsborg, har bestått siden 2003.

Advokat Lars R. Berg tilbyr videre bistand i forbindelse med oppgjør ved overdragelse av fast eiendom samt eiendomsmegling. Meglingsvirksomheten legger opp til at selger kan forestå deler av arbeidet på egenhånd, slik at meglerhonoraret blir så begrenset som det lar seg gjøre. Det opereres med timepris på meglingen, noe som erfaringsmessig har vist seg å innebære en betydelig besparelse for selger.

Det bistås også med forhandling om innløsning samt forlengelse av tomtefesteavtaler.