Etter at seks norske grunneiere nådde frem i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg med at § 33 i tomtefesteloven var i strid med menneskerettighetene, har det blitt mer aktuelt å løse inn festetomter før festetiden løper ut. Paragrafen gjorde det mulig for tomtefestere å forlenge festekontraktene uten en økning i festeavgiften. I kjølvannet av dommen må den norske loven endres. Det forventes at dette vil medføre en vesentlig økning i festeavgiften etter at festetiden er utløpt.

Jeg kan bistå med å forhandle med fester om innløsning samt gjennomføre innløsningsprosessen.

Forhandlingene med grunneier vil bli honorert ved timepris.

Innløsningsprosessen etter at partene er kommet til enighet om innløsningspris vil bestå av:

Oppdraget vil i så fall innebære at jeg forestår følgende:

– utarbeider kjøpekontrakt
– utarbeider søknad om oppmåling hos kommunen
– tinglysing av skjøtet
– tinglysing av eventuelt pantedokument i forbindelse med kjøpers banklån
– forestår oppgjør mellom kjøper og selger

Arbeidet med innløsningsprosessen vil beløpe seg til kr. 7.900,- inkl. mva. I tillegg kommer et gebyr på kr. 400,- inkl. mva. til dekning av innhentelse av offentlige opplysninger, pantattest, inneståelse av oppgjøret, m.v.

Det bemerkes at kommunen tar gebyr for oppmåling som kan variere fra kommune til kommune. Videre påløper det tinglysingsgebyr på kr. 525,- og dokumentavgift på 2,5 % av innløsningsprisen, begge til Statens kartverk.