Oppdraget:
For at en advokat skal formidle en eiendomshandel, må han eller hun ha et skriftlig oppdrag. I oppdragsskjemaet skal det avtales hvilken godtgjørelse advokaten skal ha, og hvilke utlegg som kan kreves refundert. Oppdragets varighet skal også avtales, og i forbrukerforhold kan denne ikke overstige 6 måneder, uten særskilt fornyelse. Oppdraget kan selvfølgelig fornyes ved behov for dette.
Oppdraget kan sies opp når som helst, uten oppsigelsestid.
Det kan ikke avtales at andre enn oppdragsgiveren skal betale meglers vederlag.

Eierskifteforsikring:
De langt fleste boligselgere velger å tegne eierskifteforsikring. Vi kan tilby dette både ved fullt megleroppdrag og ved oppgjørsoppdrag.
Eierskifteselskapet krever boligsalgsrapport dersom eierskifteforsikring ønskes ved oppgjørsoppdrag.

Forberedelse til salget:
Megleren plikter å innhente og kontrollere en rekke opplysninger om eiendommen, og sørge for å formidle disse til kjøpsinteresserte, normalt i form av en salgsoppgave. Disse undersøkelser består bl.a. i å innhente opplysninger fra grunnboken om hjemmelsforhold og heftelser, i kommunen om reguleringsforhold, hos ligningskontoret om ligningsverdi osv.
Det er imidlertid viktig å understreke at selgeren har et selvstendig ansvar for å gi korrekte opplysninger om alle relevante forhold.
Uriktige eller unnlatte opplysninger om mangler ved eiendommen kan føre til krav om prisavslag, eller i alvorlige tilfeller heving.

Markedsføring:
For å gi et best mulig inntrykk av boligen bør eiendommen normalt ryddes utvendig og innvendig og presenteres med gode bilder som fremhever eiendommen. Vi benytter fotograf til å ta bilder.
Eiendommen markedføres primært på nett i tillegg til eventuelt avisannonser.

Takst/Boligsalgsrapport:
Det er naturlig å avholde en takst i forbindelse med salg av bolig.
Kjøpers bank vil regelmessig etterspørre dette samtidig som kjøper i noen grad gis innsikt i boligens tekniske tilstand.
Noen selgere velger å få utarbeidet en boligsalgsrapport. Dette innebærer en mer nøye vurdering av boligens tekniske tilstand. Noen vil mene at dette vil bli satt pris på av interessenter i det man i større grad vet hva man kjøper.

Kjøperens undersøkelsesplikt
Kjøperen oppfordres til å foreta egne undersøkelser av eiendommen, gjerne sammen med fagfolk. Dersom man uten rimelig grunn unnlater å følge en slik oppfordring, kan man ikke påberope seg som mangel noe man burde oppdaget ved en slik undersøkelse. Dette gjelder også dersom kjøperen kjente eller burde kjent til forholdet da handelen ble inngått.

Budfaser
Bud skal alltid, for å komme i betraktning, inngis skriftlig. Dette bør leveres på ferdigtrykt skjema som utdeles av megleren. Vær oppmerksom på at kjøperens omkostninger kommer i tillegg til budsummen. Disse vil normalt bestå av dokumentavgift og tinglysningsgebyr til Staten. Omkostninger skal være angitt nøyaktig i salgsoppgaven.
Bud er bindende for budgiveren frem til hans angitte akseptfrist er utløpt.
Spesielle forhold om finansiering eller annet må alltid fremgå av budet.
Megleren holder oppdragsgiver løpende orientert om innkomne bud.
Etter avtale mellom megler og oppdragsgiveren, vil aksept av bud foregå pr. telefon og bekreftet skriftlig. Når budet er akseptert, er det inngått en avtale som begge parter er bundet av.
De nærmere vilkår for avtalen nedtegnes i en skriftlig kontrakt.

Kontrakt
Megleren utarbeider denne, og partene kan be om å få se et utkast på forhånd.
Normalt avholdes et kontraktsmøte, hvor de enkelte bestemmelser gjennomgås.