Generelt

Advokat Lars R. Berg, Geir Myhrvold og Gaute Nilsen er forpliktet til å gjennomføre oppdraget i tråd med de advokatetiske regler som gjelder for advokatvirksomhet, iht. advokatforskriften (kgl res. av 20.12.1996 kap. 12 om god advokatskikk) Dersom klienten mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, kan han klage til advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokaten vil holde deg løpende informert om sakens framdrift. Innledningsvis kan det være vanskelig å si noe om oppdragets varighet, da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer fram under arbeidet med saken, evt. forhold ved motpart. Når det er grunnlag for det vil du få informasjon om hva som kan antas som avslutningstidspunkt. Det presiseres at oppdragets varighet vil kunne bli påvirket, dersom rettslige skritt blir aktuelt i saken.

Advokatens salær beregnes med utgangspunkt i den tid som medgår til utførelse av oppdraget og slik at også oppdragets kompleksitet og sakens utfall hensyntas.

Prisene omfatter ikke utgifter som påløper i forbindelse med oppdraget, som for eksempel reiseutgifter, offentlige avgifter og gebyrer.

Det vil bli vurdert hvorvidt dine utgifter til juridisk bistand er dekket av en rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp.

Advokatene har stilt sikkerhet via norsk skadeforsikringsselskap for mulig erstatningsansvar overfor klienter.

Fri rettshjelp

Dersom du har inntekt under kr. 246 000,- (enslig), evt. kr. 369 000,- (gift/samboer), og ikke har formue som overstiger kr. 100 000,- kan du ha krav på fri rettshjelp dersom saken omfattes av reglene for fri rettshjelp.

De vanligste sakstypene for fri rettshjelp som behandles ved kontoret som følger:

  • klager på vedtak fra NAV
  • separasjon, oppløsning av samboerforhold
  • saker om fast bosted, samværsrett og foreldreansvar for barn
  • oppsigelse i husleieforhold
  • oppsigelse i arbeidsforhold

Uavhengig av inntekts- og formuesforhold har man videre rett til fri advokatbistand i offentlige straffesaker, omsorgsovertakelse i barnevernsaker, samt for fornærmede i sedelighetssaker og voldssaker.

Rettshjelpsforsikring

De fleste hjem– og innboforsikringer mv. kan inneholde bestemmelser som gir rett til dekning av advokat utgifter mv.

Salær og utlegg kan således være dekket av rettshjelpforsikringen, og kan kreves refundert av oppdragsgivers forsikringsselskap. Avhengig av det enkelte forsikringsselskaps vilkår vil saksomkostninger opp til kr. 80.000.-/kr. 100.000,-, etter fradrag av egenandel på kr. 2.000,- til kr. 4.000,- + 20-25% av overskytende, bli dekket.

Klienten er ansvarlig for salærkravet. Advokaten vil imidlertid sørge for at saken meldes inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig.

Det presiseres at salærkravet ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke.